Verzekeringen

Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in de gemeente Breda? Dan ben je voor schade die ontstaat tijdens het vrijwilligen automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Breda. Je hoeft je hier als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet voor aan te melden en ontvangt ook geen polis. Wil je weten hoe dit precies werkt, het dekkingsoverzicht zien, of een schade melden? Lees dan hier  verder.

Direct regelen

Eerst gaat de vrijwilliger/mantelzorger/maatschappelijk stagiair na of de schade op een eigen verzekering van de vrijwilliger/mantelzorger/maatschappelijk stagiair of op die van de vrijwilligersorganisatie gemeld kan worden.

Kan dat? Dan meld je de schade bij die verzekeraar. Is dat niet mogelijk? Dan meld je de schade bij de gemeente via contact@breda.nl De gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer Achmea. Vervolgens neemt de schadebehandelaar van Centraal Beheer Achmea de schade in behandeling en neemt contact op met de vrijwilliger of de organisatie.

Bekijk hier het schadeaangifteformulier

Heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met Centraal Beheer Achmea. Dit kan op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur door te bellen naar: (055) 579 8164. Of stuur een e-mail naar: overheid@centraalbeheer.nl.

Wanneer ben je als vrijwilliger of mantelzorger verzekerd?

Als verzekerde wordt beschouwd: de vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs voortgezet onderwijs binnen de gemeente, met uitzondering van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald, of in het kader van de participatiewet 2015 verplicht werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, door een persoon minimaal 8 uur per week wordt geboden aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Maatschappelijke stagiair is degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, een maatschappelijk belang wordt gediend. Er is geen leeftijdsgrens. Dekkingsgebied is Europa.

Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van hun woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger in eerste instantie via de woonplaatsgemeente en pas secundair via de andere gemeente of vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus is een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente altijd verzekerd.

Wie zijn niet verzekerd?

Uitgesloten van deze verzekering zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Reguliere activiteiten van een vereniging waaraan mensen als lid van die vereniging meedoen vallen niet onder deze verzekering. Voor alle schadeverzekeringen geldt dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet.

Dekking van deze verzekering

Enkele risico’s die je als vrijwilliger loopt zijn bijvoorbeeld het oplopen van letsel tijdens het doen van vrijwilligerswerk, het toebrengen van schade aan derden, een bestuursfunctie die niet zonder financieel risico is voor het privévermogen, het met eigen auto deelnemen aan het verkeer en rechtsvervolging.

Secundaire dekking – vangnetverzekering

De vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking, met uitzondering van de ongevallendekking. Dit wil zeggen dat andere verzekeringen die door de vrijwilliger of de vrijwilligersorganisatie zijn afgesloten altijd voorgaan.

De vrijwilligersverzekering is dus geen vervanging van eigen verzekeringen. Zeg bestaande verzekeringen dus niet op. De verzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het werk als vrijwilliger, daar waar de eigen verzekering tekort schiet.

Rubrieken

In de vrijwilligersverzekering zoals die is afgesloten door de gemeente Breda zijn de volgende rubrieken opgenomen:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
  • Rechtsbijstand voor vrijwilligers

In het dekkingsoverzicht is de dekking van deze rubrieken uitgebreid beschreven.

Scroll naar boven